นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกร

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดหลังฤดูข้าวอาจส่งผลให้เกิดวิกฤติหมอกควันร้ายแรงในปัจจุบัน พื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 7 ล้านไร่ในประเทศ ภาคเหนือเป็นผู้ปลูกรายใหญ่ที่สุดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด 4.5 ล้านไร่ ดร. รุ่งกฤษณ์กาญจนวนิชซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของชัยชนซึ่งอยู่ในคณะทำงานเชียงใหม่ในการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ

กล่าวว่าเขาได้ยื่นข้อเรียกร้องสี่ข้อต่อนายกรัฐมนตรี ประการแรกเขากล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษ (PCD) ควรหยุดการปล่อยอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงซึ่งอาจปิดบังความจริงที่ว่าระดับ PM2.5 สูงเป็นอันตรายในบางช่วงเวลาของวัน กรมควบคุมมลพิษควรปล่อยระดับมลพิษทางอากาศตามเวลาจริงและออกคำเตือนที่เหมาะสม เขากล่าวว่ากรมควบคุมโรค (DCD) ควรตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองอย่างเป็นทางการและส่งข้อความที่ชัดเจนไปสู่สาธารณะ