โครงการสาธารณประโยชน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์

สำนักงานป.ป.ช.จัดประชุมวิชาการเรียนรู้ระดับชาติสกัดทุจริต ขณะที่ประธานป.ป.ช. ระบุทุจริตเชิงนโยบายกระทบวงกว้าง ชี้โครงการสาธารณประโยชน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเรื่องการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายระดมความคิดเห็น ก่อนนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ชี้วัดให้มีความเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปประธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

“ร่างดังกล่าวมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือชี้วัดนโยบายสาธารณะว่ามีประเด็นใดบ้างที่เป็นช่องทาง หรือเป็นช่องว่างอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจสนับสนุนนโยบายสาธารณะ และมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อให้การป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างศักยภาพของรัฐให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน” ประธานป.ป.ช.

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า การทุจริตเชิงนโยบายจะกระทบเป็นวงกว้างต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม และนับวันจะซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ เอื้อประโยชน์ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมที่เกิดจากการใช้อำนาจการบริหารที่พบว่าโครงการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มักถูกนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ จึงถูกยกให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 การสกัดกั้นการทุจริตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยคาดหวังว่าเกณฑ์การชี้วิดการทุจริต จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนโยบายต่าง ๆ โครงการที่จะก่อให้เกิดการทุจริต และวางมาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.-สำนักข่าวไทย